Search
Όροι Χρήσης Διαγωνισμού

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
   
  Το αντικείμενο του εκάστοτε διαγωνισμού περιγράφεται κάθε φορά στο αντίστοιχο άρθρο που επισυνάπτονται και οι  αντίστοιχοι όροι χρήσης των διαγωνισμών αυτών.

 2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα του διαγωνισμού με τα στοιχεία τους και να αποδεχθούν τους όρους  εντός της χρονικής προθεσμίας που βρίσκεται σε ισχύ ο εκάστοτε διαγωνισμός.

 4. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

  Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στο Διοργανωτή και οι συγγενείς τους μέχρι και Α’ βαθμού.

 5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού.

  Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) και αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου σήμανση για την ακριβή ημερομηνία και ώρα συμμετοχής.

 6.  Οι νικητές θα κληρώνονται ανάμεσα σε όσους έχουν συμμετάσχει, με αυτοματοποιημένη και τυχαία επιλογή μέσω ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής.

 7. Σε περίπτωση που ως έπαθλο του διαγωνισμού, προβλέπεται η παράδοση δώρου /υλικού αντικειμένου, τότε ο Σταθμός θα επικοινωνεί μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει προκειμένου να ελέγξει εάν επιθυμείτε την παραλαβή του δώρου. Σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε το δώρο, ο Σταθμός θα το παραδώσει στον επιλαχόντα νικητή. Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε εντός 1 ώρας από το χρονικό σημείο που η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσετε την αποδοχή του δώρου, η Εταιρεία έχει το απεριόριστο δικαίωμα να διαθέσει το δώρο στον επιλαχόντα ή να επαναλάβει την κλήρωση, πλην εάν προβλέπεται διαφορετικά στον εκάστοτε διαγωνισμό.

 8. Παραλαβή δώρων

  Τα δώρα θα παραληφθούν από το χώρο που στεγάζονται τα γραφεία μας,(Τελεσίου 23 και Ανθέων, στα Άνω Πατήσια).Σε περίπτωση που ο νικητής επιθυμεί την αποστολή του δώρου του θα επωμιστεί τα έξοδα αποστολής/Το δώρο είναι προσωπικό, δεν γίνεται αντικείμενο μεταβίβασης , χρηματικής ανταλλαγής ή ανταλλαγής σε είδος.

 9. Νόμιμοι φόροι επί των δώρων, τέλη, κρατήσεις, και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για τη λήψη των δώρων, βαρύνουν τους νικητές.Σε ότι αφορά την αποστολή των δώρων,όποιος επιλαχών βρίσκεται εκτός Αθηνών ή επιθυμεί την αποστολή του δώρου του μέσω υπηρεσίας κούριερ,θα επιβαρυνθεί με δικά του έξοδα την αποστολή.

 10. Ευθύνη.

  Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του  ή και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

 11. Με δεδομένο ότι η διοργανώτρια εταιρεία στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο), αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του διαγωνισμού, (δημοσιοποίηση του ονόματος των νικητών στο site και στις σελίδες του σε sites κοινωνικής δικτύωσης), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

 12. Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνισμός προβληθεί ή προωθηθεί μέσω fb,γίνεται σαφές ότι σε καμία περίπτωση η διεξαγωγή τους δεν υποστηρίζεται, χορηγείται ή σχετίζεται, με οποιοδήποτε τρόπο με το Facebook. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι διαγωνιζόμενοι, προορίζονται για το tvsmile.gr και το Facebook δεν λαμβάνει καμία πληροφορία από την συγκεκριμένη φόρμα.

 13. Γονική ευθύνη

  Ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια και υγεία όλων των χρηστών μας, ειδικά των παιδιών. Οι γονείς που επιτρέπουν στα παιδιά τους να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας, πρέπει να φροντίζουν για την επιτήρηση και βοήθεια προς τα παιδιά τους. Σας υπενθυμίζουμε ότι η Υπηρεσία έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να απευθύνεται σε ευρύ κοινό. Ως έχοντες την νομική υποχρέωση, υπενθυμίζουμε σε εσάς ότι είναι δική σας ευθύνη να επιβλέπετε τα παιδιά και να αποφασίζετε αν συγκεκριμένες περιοχές του ιστότοπου είναι ή όχι κατάλληλες για το παιδί σας.

By visiting our website you agree that we are using cookies to ensure you to get the best experience.